Algemene Voorwaarden DJ School Friesland

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en overeenkomsten tussen DJ School Friesland en haar klanten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Inschrijving en Betaling

2.1 Door inschrijving voor een cursus of dienst van DJ School Friesland gaat de klant akkoord met deze algemene voorwaarden.

2.2 De betaling van het verschuldigde bedrag dient voor aanvang van de cursus of dienst te geschieden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

2.3 Betalingen dienen te geschieden via de aangegeven betaalmethode op de website van DJ School Friesland.

Annulering en Terugbetaling

3.1 Bij annulering door de klant tot 30 dagen na aankoop, wordt het volledige bedrag gerestitueerd.

3.2 Bij annulering door de klant na 30 dagen na aankoop, vindt er geen restitutie plaats.

3.3 DJ School Friesland behoudt zich het recht voor om een cursus of dienst te annuleren of te wijzigen vanwege onvoorziene omstandigheden. In dergelijke gevallen zal DJ School Friesland de klant hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte stellen en, indien mogelijk, een alternatieve oplossing aanbieden.

Aansprakelijkheid

4.1 DJ School Friesland is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel veroorzaakt door het gebruik van haar diensten of door het volgen van haar cursussen, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid van DJ School Friesland.

4.2 Deelname aan cursussen en activiteiten van DJ School Friesland geschiedt op eigen risico van de klant.

Intellectueel Eigendom

5.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de cursussen, materialen en content van DJ School Friesland blijven eigendom van DJ School Friesland.

5.2 Het is de klant niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van DJ School Friesland cursusmaterialen te kopiëren, te verspreiden of anderszins te gebruiken voor commerciële doeleinden.

Toepasselijk Recht en Geschillenbeslechting

6.1 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

6.2 Geschillen tussen de klant en DJ School Friesland zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar DJ School Friesland is gevestigd.

Door gebruik te maken van de diensten van DJ School Friesland verklaart de klant akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. DJ School Friesland behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.